Algemene Voorwaarden

De VolksUniversiteit Waalre (VUW, officieel: Stichting Volksuniversiteit Waalre) is gehuisvest in ‘Het Klooster’, Hoogstraat 8, Waalre. De VUW heeft als doel het bevorderen van algemene kennis en het geven van mogelijkheden tot zelfontplooiing onder de Waalrese bevolking. Dit door middel van het organiseren van cursussen voor jong en oud op het gebied van non-formele educatie.

Adres
Stichting Volksuniversiteit Waalre
Hoogstraat 8, 5581 BK Waalre
Tel.: 06-48625525
vuwaalre@gmail.com
facebook.com/volksuniversiteitwaalre

Cursusaanbod
Meer informatie over het actuele cursusprogramma vindt u op de pagina Cursussen en Lezingen.

Inschrijven
Inschrijving geschiedt via de pagina Inschrijven.

• Inschrijven kan tot twee weken voor aanvang van een cursusof lezing.
• Inschrijven voor een deel van een cursus is niet mogelijk.
• Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst.
• Indien het aantal inschrijvingen voor een bepaalde cursus onvoldoende is, behoudt de VUW zich het recht voor deze cursus uit te stellen of te annuleren.
• Wanneer de belangstelling voor een cursus groter is dan verwacht, dan wordt overwogen een extra cursus in te lassen.
• Mocht een cursus niet doorgaan dan krijgt u uiterlijk één week voor aanvang van de cursus hierover bericht.

Kosten
De cursusprijs wordt geïnd door de VUW via een éénmalige machtiging voor automatische incasso. Cheques of contant geld kunnen helaas niet geaccepteerd worden. Sommige kosten (materialen, boeken, hand-outs, ingrediënten, etc.) moeten contant worden afgerekend met de betreffende docent. Het cursusgeld wordt pas van uw rekening afgeschreven nadat de cursus begonnen is.

Indien (bijvoorbeeld door een ongeluk) een cursus niet verder gevolgd kan worden, kan aan het Bestuur een verzoek gedaan worden een deel van het betaalde bedrag te restitueren. Voor sommige cursussen is een betaling in twee termijnen mogelijk (september en januari). Onze cursusprijzen zijn inclusief BTW. Op verzoek wordt een factuur afgegeven.

Meedoenregeling

Wilt u graag een cursus volgen, maar heeft u niet voldoende financiële middelen hiervoor? Wellicht kunt u in aanmerking komen voor een van de speciale regelingen die hiervoor zijn. Wilt u meer weten, dan kunt u bij de Gemeente Waalre meer informatie krijgen.

Opzegging
Om onze verplichtingen na te kunnen komen en de cursusprijzen zo laag mogelijk te houden, gelden de volgende voorwaarden:
– Tot uiterlijk twee weken voor de start van de cursus (vakantiedagen worden hierin niet meegerekend!) kunt u uw inschrijving annuleren.
– Opzegging dient schriftelijk te gebeuren.
– Bij annulering hierna is men het volledige cursusgeld verschuldigd.
– Tussentijdse opzegging leidt niet tot restitutie van het cursusgeld.

Aansprakelijkheid
De VUW is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een cursus.
De VUW is niet aansprakelijk voor eventuele druk- en/of zetfouten in het cursusprogramma.

Roosterwijzigingen
Onvoorziene omstandigheden kunnen ons noodzaken de lestijd of -plaats te veranderen.
De cursussen gaan niet door in de schoolvakanties, tenzij anders met de docent wordt afgesproken.